REGULAMIN

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki te zawierają ważne zasady, które regulują twoje relacje biznesowe z firmą Magdalena Dancewear należącą do M & W Creative Coaching Ltd. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi i przechowywanie dostarczonej kopii w celach informacyjnych.

1. Definicje

1.1 W niniejszych warunkach:

"Klient" oznacza każdą osobę, przedsiębiorstwo, kupującego lub oferującego zakup Towaru od Magdaleny Dancewear:

"Towary" oznaczają wszystkie produkty dostarczane przez Magdalenę Dancewear:

2 warunki

2.1 Zamówienia są przyjmowane w naszym sklepie internetowym lub e-mailem.

2.2 Własność towaru pozostaje u Magdaleny Dancewear do momentu otrzymania pełnej zapłaty od klienta za te towary.

2.3. Jeżeli warunki kredytu zostaną przyznane przez Magdalenę Dancewear klientowi, płatność zostanie dokonana przez klienta w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, płatności online, PAYPAL, karty kredytowej lub przelewu bankowego. Płatności będą dokonywane bez jakichkolwiek potrąceń, potrącenia lub roszczenia wzajemnego bez uprzedniej zgody Magdaleny Dancewear.

2.4 Opóźniona płatność będzie oprocentowana w wysokości 5% miesięcznie od kwoty, która nie zostanie zapłacona po 30-dniowym okresie kredytowania.

2.5 W przypadku, gdy Magdalena Dancewear będzie musiała wybrać stronę trzecią w celu odzyskania należnych kwot, Magdalena Dancewear będzie uprawniona do odzyskania wszelkich kosztów w całości od klienta.

2.6 Niezależnie od wszelkich instrukcji od strony przeciwnej, Magdalena Dancewear może ubiegać się o środki pieniężne, które otrzymuje od klienta w związku z najwcześniejszymi fakturami, których płatność nie została dokonana.

2.7 Płatności kartą kredytową nie będą akceptowane dla klientów, którzy chcą ułatwić sobie 30-dniowe warunki kredytowania. W przeciwnym razie zostanie pobrana opłata w wysokości 3% za tę usługę, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie przez dyrektora Magdaleny Dancewear.

3 Zamówienia i dane techniczne

3.1 Wszelkie projekty opracowane specjalnie przez Magdalenę Dancewear i wszelkie specyfikacje dostarczone przez klienta, w związku z zakupem towarów wraz z prawem autorskim, prawem do wzorów lub innymi prawami własności intelektualnej, stanowią wyłączne prawa Magdalena Dancewear.

3.2 Firma Magdalena Dancewear nie będzie ponosić odpowiedzialności za domniemane wady towaru na skutek jakichkolwiek specyfikacji podanych przez klienta wbrew zaleceniom Magdaleny Dancewear.

3.3 Firma Magdalena Dancewear może od czasu do czasu dostosowywać specyfikację produktu bez uprzedniego powiadomienia.

3.4 Kiedy Magdalena Dancewear otrzyma zamówienie od klientów, zostanie to przygotowane. Po rozpoczęciu przygotowań zamówienia nie można w żaden sposób anulować.

3.5 Ze względu na wrażliwość kolorów w tkaninach Magdalena Dancewear nie może zagwarantować trwałości koloru w żadnym produkcie.

4 dostawy

4.1 Magdalena Dancewear może bez uszczerbku wstrzymać lub anulować dostawę towarów, jeżeli klient naruszy zobowiązania umowne dotyczące warunków kredytu. Magdalena Dancewear według własnego uznania z dowolnego powodu, który tak postanowił, może wypowiedzieć warunki kredytu klientowi.

4.2 Magdalena Dancewear będzie w miarę możliwości podejmować próby realizacji otrzymanych i zaakceptowanych zamówień. Wszystkie zamówienia są przyjmowane warunkowo w zależności od dostępności zamówionych towarów, a Magdalena Dancewear nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie jakiegokolwiek zamówienia lub jego części z jakiegokolwiek powodu.

4.3 Wszelkie terminy podane w dostawie są przybliżone, a Magdalena Dancewear nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawach w jakikolwiek sposób spowodowane.

4.4  Przewoźnicy wymagają, aby wszystkie roszczenia były zgłaszane na piśmie w ciągu 7 dni od otrzymania towaru, a dostawy niezwiązane z dostawą są zgłaszane w ciągu 14 dni od daty wysyłki, w przypadku przesyłek zagranicznych 21 dni. Roszczenia zgłoszone po tych okresach nie będą uznawane.

4.5 Tam, gdzie jest to określone, Magdalena Dancewear używa ubezpieczonego / śledzonego "podpisanego" dla środka dostawy. Jeśli klient życzy sobie alternatywnej usługi, której nie można sprawdzić, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty.

5 Ceny

5.1 Magdalena Dancewear może od czasu do czasu dostosować swoje ceny katalogowe i sklepowe bez uprzedniego powiadomienia.

5.2 Wszystkie ceny zawierają PODATKI i opłaty za wysyłkę. Koszty transportu zależą od wielkości zamówienia, miejsca przeznaczenia i usługi.

5.3 Firma Magdalena Dancewear żąda, aby wszystkie towary zostały opłacone przez klienta w momencie składania zamówienia, o ile nie uzgodniono szczególnych warunków płatności, w którym to przypadku płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

5.4 W przypadku nie dokonania zapłaty Magdalena Dancewear ma prawo wstrzymać dostawę dalszych towarów.

5.4.1 W tym przypadku Magdalena Dancewear będzie wymagać przedpłaty na wszystkie przyszłe zamówienia.

6 Zwroty

6.1 Wszystkie Towary mogą zostać zwrócone do wymiany, jeśli okaże się, że są wadliwe, w ciągu 5 dni od otrzymania towaru. Jeśli towary zostaną zwrócone, ponieważ zamówiono niewłaściwy rozmiar, opłata za przesyłkę zwrotną będzie naliczana. Płyty DVD, filmy wideo, płyty CD i książki nie mogą być wymieniane.

6.2 Jeśli Magdalena Dancewear dostarczy towary niepoprawnie, wówczas Magdalena Dancewear zwróci koszty przesyłki zwrotnej w równowartości opłaty za pierwszą klasę przesyłki Royal Mail. Magdalena Dancewear dostarczy ponownie towary zastępcze za darmo. Wszystkie zwroty muszą być autoryzowane przez Magdalenę Dancewear zanim jakiekolwiek towary zostaną zwrócone.

6.3 Towary są zwracane do wymiany na koszt klienta.

6.4 Buty muszą być zwrócone bez oznak zużycia, a pudełka na buty nie mogą być uszkodzone. Żadne buty zwrócone ze Znakami Zużycia lub uszkodzonymi pudełkami nie zostaną zaakceptowane do wymiany lub kredytu przez Magdalenę Dancewear.

6.5 Wszelkie reklamacje wynikające z wadliwości w zakresie jakości lub stanu dostarczonych towarów lub niedotrzymania specyfikacji muszą być zgłoszone firmie Magdalena Dancewear w ciągu 21 dni od otrzymania towaru. W przypadku zaakceptowania usterki, Magdalena Dancewear bezpłatnie zamieni towar w zależności od dostępności.

6.6 Wskazane jest uzyskanie "Dowodu nadania".

6.7 Ogólne warunki zwrotu

Aby zwrot został zaakceptowany, musi spełniać następujące warunki:

6.7.1 Produkt musi być nieużywany i niezużyty.

6.7.2 Produkt musi być w oryginalnym stanie i opakowaniu.

6.7.3 Towary muszą mieć dołączone oryginalne znaczniki.

6.7.4 Akcesoria muszą mieć wszystkie części oryginalnego opakowania.

6.7.5 Obuwie musi znajdować się w oryginalnym pudełku po butach.

6.8 Poniższe produkty są wyłączone ze zwrotów:

6.8.1 Produkty spersonalizowane i spersonalizowane, z wyjątkiem przypadków wad fabrycznych.

6.8.2 Kosmetyki, z wyjątkiem przypadków wad fabrycznych

6.8.3 Próbki

7 Towary

7.1 Magdalena Dancewear będzie oferować artykuły promocyjne, takie jak katalogi na życzenie klienta.

7.2 Jeśli klient odsprzedaje towary takie jak buty, Magdalena Dancewear chciałaby, aby zastosowano zalecane ceny detaliczne podane w aktualnym Cenniku detalicznym Magdalena Dancewear.

7.3 Klient zapewni, że wszelkie płyty DVD, filmy wideo lub płyty CD dostarczone przez Magdalenę Dancewear nie zostaną w jakikolwiek sposób skopiowane lub skopiowane.

8 Gwarancje i odpowiedzialność

8.1 Magdalena Dancewear gwarantuje, że sprzedane towary będą odpowiadały ich opisowi w aktualnym sklepie internetowym Magdaleny Dancewear.

8.2 Firma Magdalena Dancewear nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z uczciwego zużycia, zaniedbania ze strony klienta, umyślnego uszkodzenia, nienormalnych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji Magdaleny Dancewear (pisemnej lub ustnej). Niewłaściwe użycie lub przeróbka / naprawa towaru bez zgody Magdaleny Dancewear.

8.3 Magdalena Dancewear nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość towaru poza pierwszym użyciem.

8.4 Magdalena Dancewear nie gwarantuje, że kolory będą identyczne z tymi, które pojawiają się w ich katalogach lub sklepie internetowym. W związku z różnicami w partii barwników mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorach.

8.5  Obowiązkiem klientów jest zapewnienie, że towary są odpowiednio używane do włąściwego celu.

8.6 Powyższe zasady i warunki nie wpływają na ustawowe prawa klientów.

9 Ogólne

9.1 Wszelka korespondencja / zawiadomienia powinny być adresowane do każdej ze zarejestrowanych w danym momencie siedziby lub adresu siedziby każdej ze stron.

9.2 Żadne zrzeczenie się przez Magdalenę Dancewear jakiegokolwiek naruszenia umowy przez klienta nie będzie traktowane jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

9.3 Niniejsza umowa jest wykonalna na mocy prawa Anglii i zostanie uregulowana jako taka w sądach Anglii.

POTWIERDZENIE, otrzymując niniejsze warunki, oznacza, że klient zgadza się z nimi i przestrzega ich.

10 Metody płatności

10,1 PAYPAL

10.2 Karty kredytowe / debetowe.

10.3 MasterCard / VISA / Amex / Switch / Solo / PayPal Diners nie są akceptowane.

10.4 Funt szterling. Sporządzono w banku w Wielkiej Brytanii i przekazano na rzecz "Magdalena Dancewear Ltd".

Wysyłając płatności z zagranicy, WSZYSTKIE OPŁATY muszą zostać opłacone przez klienta, tak aby Magdalena Dancewear otrzymała pełne wymagane fundusze.

11 Bezpośrednie przelewy bankowe w funtach szterlingach na:

Barclays Bank PLC M&W Creative Coaching Ltd Sort code: 203593 Account number: 63684156 SWIFT BARCGB22 IBAN GB74BARC20359363684156

12 Euro Transfer

Barclays Bank PLC

M&W Creative Coaching Ltd Sort Code:  203593 Account number:  77685699 SWIFT:  BARCGB22 IBAN:  GB05BARC2035937768569

20%

rabatu za zapisanie się na newsletter